Ing. Lenka Tůmová

Ing. Lenka Tůmová – soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, oceňování podniků

Vypracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, a to pro účely komerční i nekomerční, jako je například:

Ocenění závodů (podniků) a částí závodů

Zpracovávám znalecké posudky na ocenění závodů (podniků) či části závodu právnických i fyzických osob, například i ocenění lékařských praxí, a to jak pro účely posouzení obvyklých cen obchodních transakcí včetně transformací podniku fyzické osoby na s.r.o., vklady závodu, tak pro účely jiné včetně řízení občanskoprávních (dědictví, společné jmění manželů apod.) a řízení se státní správou (zejména v daňové oblasti).

Ocenění majetku pro účely přeměn společností – fúzí, rozdělení, změn právní formy i převodu jmění

V souvislosti s přeměnami obchodních společností, tj. fúzemi, rozděleními, převody jmění na společníka či změnami právní formy vyžaduje zákon o přeměnách obchodních společností a družstev znalecký posudek, pokud jde o ocenění jmění zanikajících společností v případě fúze, rozdělených či odštěpovaných částí jmění společností v případě rozdělení, přiměřeného vypořádání v případě převodu jmění a ocenění čistého obchodního majetku v případě změny právní formy. Nadále je pro tyto účely nutné jmenování znalce soudem, nově jmenování přísluší již nikoli krajským, ale okresním a obvodním soudům.

Ocenění podílů a vypořádacích podílů

Znalecké ocenění podílů i vypořádacích podílů pro všechny účely dané relevantními právními předpisy, tedy zejména zákonem o obchodních korporacích, zákonem o dani z příjmu, novým občanským zákoníkem atd. Samozřejmě lze zajistit i ocenění pro zjištění tržní hodnoty podílů pro nepovinné účely, zejména pro subjektivní zjištění reálných hodnot majetku a podobně.

Ocenění cenných papírů

Pokud se jedná o oblast oceňování cenných papírů, zpracuji ocenění akcií pro veškeré účely zákona o obchodních korporacích i zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. V této oblasti se jedná především o ocenění akciových podílů pro účely převodu mezi propojenými osobami ocenění akcií pro účely procesu squeeze-out jakož i případného soudního přezkumu výše protiplnění.

Ocenění majetkových převodů mezi propojenými osobami dle §255 zákona o obchodních korporacích

Na bázi obvyklé ceny zpracovávám znalecké ocenění i pro tento účel, zakotvený novou právní úpravou zákona o obchodních korporacích, kdy akciové společnosti jsou povinny ocenit nabývaný majetek od zakladatele nebo akcionáře, pokud je nabýván v průběhu 2 let od vzniku společnosti a za úplatu převyšující 10% základního kapitálu akciové společnosti. Jde o analogii k dřívějšímu §196a obchodního zákoníku, nově je postup zjednodušen tím, že není nutné jmenování znalce soudem.

Ocenění nepeněžitých vkladů

Velmi častým účelem ocenění je i požadavek ocenění nepeněžitých vkladů do obchodních společností. I v tomto případě není nově zákonem o obchodních korporacích nutné jmenovat znalce soudem.

Znalecká zpráva o fúzi

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev vyžaduje u procesu fúzí přezkum projektu fúze znalcem, ledaže všichni společníci odsouhlasí, že tento přezkum nepožadují.

Stanovení výše protiplnění při procesu tzv. squeeze-out

I v této oblasti zpracuji znalecké posudky, které zohledňují daný účel, tedy lze stanovit výši přiměřeného protiplnění, případně posoudit výši poskytnuté protiplnění pro účel jeho přezkumu.